Alergeny Pokarmowe

Marsz alergiczny
12.08.2015
Marsz alergiczny definiowany jest jako naturalna historia przebiegu chorób atopowych, polegająca na przechodzeniu wraz z wiekiem od jednego obrazu klinicznego do drugiego...
Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE
08.04.2015
Aktualna definicja alergii pokarmowej obejmuje niepożądane reakcje na pokarm z udziałem reakcji immunologicznych, które mogą zachodzić przy udziale przeciwciał klasy IgE (alergia pokarmowa zależna od IgE) lub bez ich udziału (alergia pokarmowa zależna od mechanizmów komórkowych)...
Leczenie alergii na białka mleka krowiego w świetle aktualnych wytycznych i nowych możliwości
09.06.2014
1
Alergia na pokarmy (AP) to niepożądana, odtwarzalna i powtarzalna reakcja, wynikająca ze specyficznej, immunologicznej odpowiedzi organizmu na określony pokarm. Rozwija się w wyniku defektu naturalnej tolerancji doustnej przede wszystkim u dzieci w pierwszych latach życia...
09.06.2014
1
Alergia pokarmowa jako przyczyna zaparć u dzieci w pierwszych trzech latach życia na podstawie obserwacji własnych
28.04.2014
Zaparcia u dzieci są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się do lekarza pediatry. Częstość występowania zaparć w populacji dziecięcej oceniana jest na 0,3% do 15%...
Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego
06.09.2013
Krytycznym momentem dla rozwoju alergii jest pierwsze 1000 dni życia, kiedy to różne sygnały endo- i egzogenne mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz na fenotypową ekspresję alergii. W tym okresie dziecko najintensywniej się rozwija i jednocześnie dochodzi do programowania metabolizmu, który będzie warunkował prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez całe życie...
Alergia na białko mleka krowiego
05.12.2012
Alergia na pokarm występuje przede wszystkim w pierwszych latach życia. W populacji dzieci najczęstszym alergenem są białka mleka krowiego oraz jajo kurze. Alergia na mleko krowie dotyczy od 1,9 do 3,2% dzieci oraz 0,3% dorosłych...
Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych
27.05.2010
Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.
Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej
14.05.2010
Należy jednak pamiętać, że - według ostatnich zaleceń Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Ogranization, WAO) z 2003 roku (2) - określenie „alergia pokarmowa”, powinno być stosowane jedynie do scharakteryzowania objawów wywołanych reakcjami IgE-zależnymi. Niepożądane reakcje na pokarmy mogą mieć inne mechanizmy: immunologiczne lub nieimmunologiczne. Reakcje nieimmunologiczne to reakcje toksyczne, pseudoalergie, których przyczyną są związki chemiczne czynne biologicznie lub farmakologiczne, takie jak: histamina, serotonina, tyramina i glutaminian sodu.
Alergia a nietolerancja pokarmowa
22.06.2009
Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej reakcje niepożądane po spożyciu pokarmu klasyfikuje się na podstawie ich patogenezy. Reakcje toksyczne pojawiają się zwykle po spożyciu substancji chemicznych (np. detergenty, środki owadobójcze) lub substancji naturalnych (np. toksyny bakteryjne, trucizny naturalne), które mogą być dodane lub wytworzone w pokarmie. Reakcje te zależą od dawki, a nie od indywidualnej wrażliwości pacjenta, w związku z tym są przewidywalne. Reakcje nietoksyczne zwykle nie zależą od ilości spożytego pokarmu, a jedynie od indywidualnej wrażliwości i można je podzielić na: alergie pokarmowe, zależne od reakcji immunologicznych (IgE- zależnych lub IgE- niezależnych) i nietolerancje pokarmowe, niezależne od reakcji immunologicznych.
22.06.2009