Alergeny Pokarmowe

Marsz alergiczny

Marsz alergiczny

Marsz alergiczny definiowany jest jako naturalna historia przebiegu chorób atopowych, polegająca na przechodzeniu wraz z wiekiem od jednego obrazu klinicznego do drugiego...

Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE

Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE

Aktualna definicja alergii pokarmowej obejmuje niepożądane reakcje na pokarm z udziałem reakcji immunologicznych, które mogą zachodzić przy udziale przeciwciał klasy IgE (alergia pokarmowa zależna od IgE) lub bez ich udziału (alergia pokarmowa zależna od mechanizmów komórkowych)...

Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego

Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego

Krytycznym momentem dla rozwoju alergii jest pierwsze 1000 dni życia, kiedy to różne sygnały endo- i egzogenne mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz na fenotypową ekspresję alergii. W tym okresie dziecko najintensywniej się rozwija i jednocześnie dochodzi do programowania metabolizmu, który będzie warunkował prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez całe życie...

Alergia na białko mleka krowiego

Alergia na białko mleka krowiego

Alergia na pokarm występuje przede wszystkim w pierwszych latach życia. W populacji dzieci najczęstszym alergenem są białka mleka krowiego oraz jajo kurze. Alergia na mleko krowie dotyczy od 1,9 do 3,2% dzieci oraz 0,3% dorosłych...

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Należy jednak pamiętać, że - według ostatnich zaleceń Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Ogranization, WAO) z 2003 roku (2) - określenie „alergia pokarmowa”, powinno być stosowane jedynie do scharakteryzowania objawów wywołanych reakcjami IgE-zależnymi. Niepożądane reakcje na pokarmy mogą mieć inne mechanizmy: immunologiczne lub nieimmunologiczne. Reakcje nieimmunologiczne to reakcje toksyczne, pseudoalergie, których przyczyną są związki chemiczne czynne biologicznie lub farmakologiczne, takie jak: histamina, serotonina, tyramina i glutaminian sodu.

Alergia a nietolerancja pokarmowa

Alergia a nietolerancja pokarmowa

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej reakcje niepożądane po spożyciu pokarmu klasyfikuje się na podstawie ich patogenezy. Reakcje toksyczne pojawiają się zwykle po spożyciu substancji chemicznych (np. detergenty, środki owadobójcze) lub substancji naturalnych (np. toksyny bakteryjne, trucizny naturalne), które mogą być dodane lub wytworzone w pokarmie. Reakcje te zależą od dawki, a nie od indywidualnej wrażliwości pacjenta, w związku z tym są przewidywalne. Reakcje nietoksyczne zwykle nie zależą od ilości spożytego pokarmu, a jedynie od indywidualnej wrażliwości i można je podzielić na: alergie pokarmowe, zależne od reakcji immunologicznych (IgE- zależnych lub IgE- niezależnych) i nietolerancje pokarmowe, niezależne od reakcji immunologicznych.

Alergeny