Standardy i wytyczne

Algorytm opieki lekarskiej nad chorym na ciężką niekontrolowaną astmę oskrzelową w kontekście funkcjonowania w Polsce programów lekowych z terapią biologiczną
01.02.2019
W Polsce funkcjonuje program lekowy, który umożliwia zastosowanie terapii biologicznej u pacjentów chorujących na ciężką astmę oskrzelową.
Przewlekła pokrzywka – diagnostyka i postępowanie. Przegląd wytycznych
29.11.2018
Zazwyczaj bąbel pokrzywkowy ustępuje bez pozostawienia śladu po ok. 2–3 godzinach.
Najnowsze wytyczne dotyczące definicji, klasyfikacji, diagnostyki i leczenia pokrzywek EAACI/GA2LEN/EDF/WAO 2017
02.08.2018
Co nowego w wytycznych GINA w roku 2018?
01.08.2018
Niezmiennie od 2009 r. celem terapii astmy jest osiągnięcie całościowej kontroli choroby.
Terapia inhalacyjna – warto stale przypominać jej zasady
03.10.2017
Wytyczne GINA wskazują, że rodzaj użytego inhalatora oraz dawkowanie powinny zostać dopasowane do stanu klinicznego i preferencji chorego na astmę.
Pokrzywka: standardy 2017 – co nowego w leczeniu
25.08.2017
Leczenie pokrzywek wciąż stanowi bardzo duże wyzwanie dla alergologów, dermatologów i lekarzy medycyny rodzinnej ze względu na heterogenny patomechanizm choroby i bardzo zróżnicowaną manifestację jej objawów.
Co nowego w wytycznych Światowej Inicjatywny na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA)
01.08.2017
1
Choć uaktualnienia, których dokonano w wytycznych diagnostyki i leczenia astmy nie niosą rewolucyjnych zmian w opiece nad pacjentem chorującym na astmę, to warto je prześledzić, aby uaktualnić wiedzę o nowych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych na tym polu.
Glikokortykosteroidy wziewne w chorobach obturacyjnych oskrzeli u dzieci. Za dużo czy za mało? Za długo czy za krótko?
06.05.2016
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych wskazań i zasad terapii różnymi formami inhalacyjnymi wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) u dzieci z chorobami obturacyjnymi oskrzeli.
Przewlekła pokrzywka spontaniczna – nowoczesne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
08.10.2015
Pokrzywka jest chorobą charakteryzującą się wysiewem bąbli i/lub powstawaniem obrzęku naczynioruchowego. Rozpoznanie pokrzywki jako odrębnej jednostki chorobowej zawsze wymaga przeprowadzenia diagnostyki różnicowej, mającej na celu wykluczenie chorób, w których bąble i obrzęk naczynioruchowy mogą być jedynie objawem...
Polskie standardy leczenia nieżytów nosa
29.06.2015
Objawy nieżytu nosa stanowią jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości w naszej codziennej praktyce, zwłaszcza w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według badania ECAP, w populacji polskiej schorzenie to dotyka 14,5 mln osób, z czego ponad 8,5 mln stanowią chorujący na alergiczny nieżyt nosa (ANN)...
Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej
03.10.2014
W większości przypadków znajomość mechanizmów patofizjologicznych chorób alergicznych i ich związek z obecnością specyficznych przeciwciał klasy IgE umożliwia skuteczne leczenie farmakologiczne. W strategii leczenia chorób alergicznych, obok farmakoterapii, edukacji i postępowania profilaktycznego, istotne miejsce zajmuje alergenowa swoista immunoterapia (ASIT)...
Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych
10.06.2014
Histamina to organiczny związek chemiczny, będący heterocykliczną aminą, który należy do grupy najwcześniej poznanych mediatorów reakcji alergicznej (1,2). Jest to pochodna imidazolu, powstająca w reakcji dekarboksylacji histydyny katalizowanej w tkankach ssaków przez dekarboksylazę L-aminokwasów aromatycznych, o rozległej swoistości tkankowej i narządowej...
Leczenie alergii na białka mleka krowiego w świetle aktualnych wytycznych i nowych możliwości
09.06.2014
1
Alergia na pokarmy (AP) to niepożądana, odtwarzalna i powtarzalna reakcja, wynikająca ze specyficznej, immunologicznej odpowiedzi organizmu na określony pokarm. Rozwija się w wyniku defektu naturalnej tolerancji doustnej przede wszystkim u dzieci w pierwszych latach życia...
09.06.2014
1
Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa u dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne
14.03.2014
Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym generującym znaczne obciążenie opieki zdrowotnej. Mimo prawdopodobnego niedodiagnozowania, jest oceniany jako najczęstsza przewlekła choroba u dzieci (1). Chociaż ANN nie jest z reguły schorzeniem zagrażającym życiu i nie wiąże się z wysoką śmiertelnością, to jednak występuje głównie u osób będących w okresie intensywnego życia zawodowego lub nauki, co ma ogromne znaczenie socjoekonomiczne...
Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry
15.01.2014
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą skóry, której towarzyszy uporczywy świąd, a sucha skóra jest objawem dominującym (1). Przebieg i obraz kliniczny tego schorzenia wpływają znacząco na obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin (2). Częstość występowania choroby ocenia się na 1–3% wśród dorosłych i do 20% wśród dzieci (1,3), a koszt terapii w USA oszacowano na 1 bilion dolarów (1)...
Najnowsze standardy terapii pokrzywek
22.05.2013
Pokrzywka jest heterogenną jednostką chorobową, z którą coraz częściej spotykają się w swojej praktyce alergolodzy i dermatolodzy. Jest ona jedną z najczęstszych dermatoz, która istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Ze względu na uporczywość objawów, świąd, ból, widoczne na skórze bąble, a czasem zagrażające życiu obrzęki, pokrzywka powoduje znaczny uszczerbek na zdrowiu, istotnie wpływa na jakość życia i kontakty społeczne dotkniętych nią osób...
22.05.2013
Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA
12.06.2012
Choroby alergiczne współcześnie stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowia publicznego. Od kilkudziesięciu lat na całym świecie obserwuje się gwałtowny wzrost częstości ich występowania. Szacuje się, że objawy alergii wykazuje obecnie od 10 do 30% Europejczyków, a światowe tendencje wzrostowe wciąż się utrzymują. Mówi się, że zapadalność na choroby alergiczne osiągnęła rozmiary epidemii...
12.06.2012
Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych
27.05.2010
Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.
Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie
25.05.2010
Objawy nadwrażliwości na NLPZ są pochodną mechanizmu działania tej grupy leków, który opiera się na hamowaniu niektórych szlaków metabolizmu kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest substratem dwóch rodzajów enzymów - cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) oraz lipooksygenazy. W szlaku oksygenaz produktami końcowymi przemian są prostaglandyny, tromboksan A2 oraz prostacyklina, a w szlaku lipooksygenazy - leukotrieny.
Diagnostyka nadwrażliwości na leki
17.05.2010
Niepożądane działania leków można podzielić na dwa typy. Są to reakcje typu A, na które składają się przewidywalne skutki uboczne leku związane z jego farmakologicznym działaniem, takie jak senność po lekach antyhistaminowych...