Standardy i wytyczne

Pokrzywka: standardy 2017 – co nowego w leczeniu

Pokrzywka: standardy 2017 – co nowego w leczeniu

Leczenie pokrzywek wciąż stanowi bardzo duże wyzwanie dla alergologów, dermatologów i lekarzy medycyny rodzinnej ze względu na heterogenny patomechanizm choroby i bardzo zróżnicowaną manifestację jej objawów.

Co nowego w wytycznych Światowej Inicjatywny na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA)

Co nowego w wytycznych Światowej Inicjatywny na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA)

comment 1

Choć uaktualnienia, których dokonano w wytycznych diagnostyki i leczenia astmy nie niosą rewolucyjnych zmian w opiece nad pacjentem chorującym na astmę, to warto je prześledzić, aby uaktualnić wiedzę o nowych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych na tym polu.

Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

Polskie standardy leczenia nieżytów nosa

Objawy nieżytu nosa stanowią jedną z najczęściej zgłaszanych przez pacjentów dolegliwości w naszej codziennej praktyce, zwłaszcza w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Według badania ECAP, w populacji polskiej schorzenie to dotyka 14,5 mln osób, z czego ponad 8,5 mln stanowią chorujący na alergiczny nieżyt nosa (ANN)...

Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej

Za i przeciw swoistej immunoterapii alergenowej

W większości przypadków znajomość mechanizmów patofizjologicznych chorób alergicznych i ich związek z obecnością specyficznych przeciwciał klasy IgE umożliwia skuteczne leczenie farmakologiczne. W strategii leczenia chorób alergicznych, obok farmakoterapii, edukacji i postępowania profilaktycznego, istotne miejsce zajmuje alergenowa swoista immunoterapia (ASIT)...

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Leki antyhistaminowe – kiedy i jak stosować w chorobach alergicznych

Histamina to organiczny związek chemiczny, będący heterocykliczną aminą, który należy do grupy najwcześniej poznanych mediatorów reakcji alergicznej (1,2). Jest to pochodna imidazolu, powstająca w reakcji dekarboksylacji histydyny katalizowanej w tkankach ssaków przez dekarboksylazę L-aminokwasów aromatycznych, o rozległej swoistości tkankowej i narządowej...

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa u dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne

Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa u dzieci w oparciu o najnowsze wytyczne

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest ogólnoświatowym problemem zdrowotnym generującym znaczne obciążenie opieki zdrowotnej. Mimo prawdopodobnego niedodiagnozowania, jest oceniany jako najczęstsza przewlekła choroba u dzieci (1). Chociaż ANN nie jest z reguły schorzeniem zagrażającym życiu i nie wiąże się z wysoką śmiertelnością, to jednak występuje głównie u osób będących w okresie intensywnego życia zawodowego lub nauki, co ma ogromne znaczenie socjoekonomiczne...

Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry

Terapia podstawowa atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą chorobą skóry, której towarzyszy uporczywy świąd, a sucha skóra jest objawem dominującym (1). Przebieg i obraz kliniczny tego schorzenia wpływają znacząco na obniżenie jakości życia pacjentów i ich rodzin (2). Częstość występowania choroby ocenia się na 1–3% wśród dorosłych i do 20% wśród dzieci (1,3), a koszt terapii w USA oszacowano na 1 bilion dolarów (1)...

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Najnowsze standardy terapii pokrzywek

Pokrzywka jest heterogenną jednostką chorobową, z którą coraz częściej spotykają się w swojej praktyce alergolodzy i dermatolodzy. Jest ona jedną z najczęstszych dermatoz, która istotnie wpływa na jakość życia pacjentów. Ze względu na uporczywość objawów, świąd, ból, widoczne na skórze bąble, a czasem zagrażające życiu obrzęki, pokrzywka powoduje znaczny uszczerbek na zdrowiu, istotnie wpływa na jakość życia i kontakty społeczne dotkniętych nią osób...

Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA

Farmakoterapia astmy i alergicznego nieżytu nosa zgodnie z najnowszymi wytycznymi GINA i ARIA

Choroby alergiczne współcześnie stanowią jeden z poważniejszych problemów zdrowia publicznego. Od kilkudziesięciu lat na całym świecie obserwuje się gwałtowny wzrost częstości ich występowania. Szacuje się, że objawy alergii wykazuje obecnie od 10 do 30% Europejczyków, a światowe tendencje wzrostowe wciąż się utrzymują. Mówi się, że zapadalność na choroby alergiczne osiągnęła rozmiary epidemii...

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka - diagnostyka i leczenie według najnowszych wytycznych

Przewlekła pokrzywka jest niejednorodnym zespołem chorobowym, na który składają się zróżnicowane pod względem etiologii jednostki chorobowe. Wśród czynników etiologicznych najczęściej wymienia się czynniki fizykalne i reakcje autoimmunologiczne. Toczy się dyskusja, czy przewlekłe stany zapalne, leki i elementy diety są czynnikami wywołującymi, czy tylko zaostrzającymi tę chorobę. Według niektórych autorów nawet w 90% przypadków przyczyna pokrzywki jest nieznana, mówi się wówczas o przewlekłej pokrzywce idiopatycznej.

Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie

Nadwrażliwość na aspirynę - diagnostyka i postępowanie

Objawy nadwrażliwości na NLPZ są pochodną mechanizmu działania tej grupy leków, który opiera się na hamowaniu niektórych szlaków metabolizmu kwasu arachidonowego. Kwas arachidonowy jest substratem dwóch rodzajów enzymów - cyklooksygenaz (COX-1 i COX-2) oraz lipooksygenazy. W szlaku oksygenaz produktami końcowymi przemian są prostaglandyny, tromboksan A2 oraz prostacyklina, a w szlaku lipooksygenazy - leukotrieny.

Diagnostyka nadwrażliwości na leki

Diagnostyka nadwrażliwości na leki

Niepożądane działania leków można podzielić na dwa typy. Są to reakcje typu A, na które składają się przewidywalne skutki uboczne leku związane z jego farmakologicznym działaniem, takie jak senność po lekach antyhistaminowych...

Alergeny