Artykuły

Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych

Znaczenie probiotyków w prewencji chorób alergicznych

Aktywność mikroflory jelitowej wywiera wpływ na zdrowie gospodarza i kształtuje prawidłową odpowiedź układu immunologicznego. Badania przeprowadzone przez zespół naukowców z Estonii wskazały na istnienie zależności między wystąpieniem choroby alergicznej a składem ekosystemu jelitowego.

Alergia na antybiotyki β-laktamowe u dzieci

Alergia na antybiotyki β-laktamowe u dzieci

Rzeczywista częstość alergii na antybiotyki nie jest znana. Badania rejestracyjne leków nie skupiają się na ustaleniu, czy objawy niepożądane, które wystąpiły, są wynikiem alergii, czy doszło do nich w innym mechanizmie.

Nebulizacja praktyczna w pytaniach i odpowiedziach

Nebulizacja praktyczna w pytaniach i odpowiedziach

comment 1

W leczeniu chorób układu oddechowego dysponujemy wieloma metodami i technikami terapeutycznymi. Jedną z najpowszechniejszych i najlepszych metod leczenia jest terapia inhalacyjna. Wśród różnych sposobów dostarczania leku do układu oddechowego po jego aerolizacji, ważne miejsce zajmuje nebulizacja. Jest to skuteczny sposób leczenia, choć – by osiągnąć odpowiednią skuteczność kliniczną – konieczne jest spełnienie kilku warunków...

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

Niekorzystne interakcje leków przeciwhistaminowych – dlaczego mają tak istotne znaczenie praktyczne, jakie są pomiędzy nimi różnice?

comment 2

Leki przeciwhistaminowe działające na receptor histaminowy typu H1, zlokalizowany w tkankach obwodowych, są lekami, których mechanizm działania polega na stabilizacji jego formy nieaktywnej, co uniemożliwia połączenie z naturalnym ligandem jakim jest histamina. Połączenie to uniemożliwia aktywny udział histaminy w reakcjach zapalenia alergicznego...

Immunoterapia alergenowa: za i przeciw

Immunoterapia alergenowa: za i przeciw

Immunoterapia alergenowa (IA) jest od ponad stu lat stosowaną metodą leczenia niektórych chorób alergicznych powiązanych z obecnością specyficznych IgE jako markera patomechanizmu przebiegu reakcji. Należą do nich przede wszystkim alergiczny nieżyt nosa (ANN), astma alergiczna (AA) i alergia na jad owadów błonkoskrzydłych...

Wpływ witaminy D na przebieg chorób układu oddechowego

Wpływ witaminy D na przebieg chorób układu oddechowego

Podstawowe znacznie fizjologiczne witaminy D wiąże się z regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz utrzymywaniem prawidłowej struktury tkanki kostnej, a także wpływem na różnicowanie i wzrost różnych komórek. Obecnie szczególne znaczenie przypisuje się przeciwzapalnemu i immunomodulującemu działaniu witaminy D...

Niealergiczny i alergiczny nieżyt nosa

Niealergiczny i alergiczny nieżyt nosa

Dolegliwość powszechnie nazwana katarem oznacza zapalenie błony śluzowej nosa i jest określana w nazewnictwie medycznym jako alergiczny (ANN) lub niealergiczny (NNN) nieżyt nosa. Objawy niealergicznego nieżytu nosa są podobne do tych, które występują w nieżycie alergicznym, ale inna jest etiologia występowania choroby...

Współcześnie stosowane metody fizjoterapii w astmie

Współcześnie stosowane metody fizjoterapii w astmie

Astma dotyczy chorych we wszystkich grupach wiekowych i stanowi jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego wśród osób dorosłych i dzieci. Jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych.

Ostra pokrzywka wieku dziecięcego

Ostra pokrzywka wieku dziecięcego

Pokrzywka stanowi niejednorodną grupę chorób, których wspólną cechą jest występowanie bąbli pokrzywkowych i/lub obrzęku naczynioruchowego...

Marsz alergiczny

Marsz alergiczny

Marsz alergiczny definiowany jest jako naturalna historia przebiegu chorób atopowych, polegająca na przechodzeniu wraz z wiekiem od jednego obrazu klinicznego do drugiego...

Rola witaminy D3 w leczeniu astmy w świetle najnowszych danych

Rola witaminy D3 w leczeniu astmy w świetle najnowszych danych

W ciągu ostatnich dziesięcioleci, równolegle do epidemii chorób, u podłoża których leży dysregulacja immunologiczna, obserwujemy narastającą częstość niedoboru witaminy D. Szereg badań epidemiologicznych i obserwacyjnych potwierdza związek między niedoborem witaminy D a częstszym występowaniem i gorszym przebiegiem przewlekłych chorób układu oddechowego takich jak astma czy POChP...

Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE

Molekularne aspekty diagnostyki alergii pokarmowej zależnej od IgE

Aktualna definicja alergii pokarmowej obejmuje niepożądane reakcje na pokarm z udziałem reakcji immunologicznych, które mogą zachodzić przy udziale przeciwciał klasy IgE (alergia pokarmowa zależna od IgE) lub bez ich udziału (alergia pokarmowa zależna od mechanizmów komórkowych)...

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

Alergiczny nieżyt nosa u dzieci

comment 2

Alergiczny nieżyt nosa jest przewlekłym procesem zapalnym, zazwyczaj IgE-zależnym, wywołanym działaniem alergenów środowiskowych; charakteryzuje się naciekiem komórek zapalnych w błonie śluzowej i warstwie podśluzowej...

Nowości w immunoterapii swoistej chorób alergicznych

Nowości w immunoterapii swoistej chorób alergicznych

Alergenowa immunoterapia swoista (allergen-specific immunotherapy, AIT) jest jedną z najważniejszych metod leczenia chorób alergicznych takich jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, spojówek, alergiczna astma oskrzelowa czy uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych. W chwili obecnej immunoterapia swoista jest jedyną metodą dającą długotrwałe efekty w leczeniu chorób alergicznych wywołanych dobrze zdefiniowanymi alergenami, przeciwko którym są dostępne swoiste szczepionki...

Wykorzystanie markerów stanu zapalnego oznaczanych w EBC w diagnostyce przewlekłych chorób dróg oddechowych o podłożu alergicznym u dzieci

Wykorzystanie markerów stanu zapalnego oznaczanych w EBC w diagnostyce przewlekłych chorób dróg oddechowych o podłożu alergicznym u dzieci

Diagnostyka różnicowa nawracających zapaleń dróg oddechowych u małych dzieci jest trudna i wymaga wiedzy oraz doświadczenia lekarza. Jednymi z najczęstszych przewlekłych chorób układu oddechowego są alergiczny nieżyt nosa (ANN) i astma. Poważnym utrudnieniem w diagnostyce różnicowej tych chorób u małych dzieci, zwłaszcza w okresie przedszkolnym, są nawracające zakażenia dróg oddechowych, nierzadko przebiegające z obturacją oskrzeli, a także przewlekłe nieżyty nosa, przerost migdałów podniebiennych i gardłowego, nieprawidłowości anatomiczne oraz zespół dyskinetycznych rzęsek...

Immunoterapia alergenowa

Immunoterapia alergenowa

Swoista immunoterapia alergenowa (specific immunotherapy, SIT) znajduje swoje miejsce pośród możliwości terapeutycznych w leczeniu alergii. Przez wiele lat jej stosowanie miało znamiona bardziej eksperymentu medycznego, niż terapii opartej na dowodach naukowych, ze względu na mało poznane i skomplikowane mechanizmy jej działania oraz niewiele badań naukowych prowadzonych w tym kierunku...

Alergeny