Artykuły

Nieswoiste metody leczenia atopowego zapalenia skóry

Nieswoiste metody leczenia atopowego zapalenia skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to zapalenie powierzchownych warstw skóry objawiające się świądem i zmianami wypryskowymi o typowej dla wieku lokalizacji (policzki i powierzchnie wyprostne kończyn u niemowląt, zgięcia stawowe i dłonie u starszych dzieci i dorosłych)...

Alergia na roztocza

Alergia na roztocza

Roztocza są jedną z najbardziej zróżnicowanych biologicznie grup pajęczaków (Arachnida). Dotychczas opisano ok. 45 tys. gatunków roztoczy (Acari) w 3672 rodzajach i 431 rodzinach. Najważniejsze miejscem życia roztoczy jest gleba, w której odżywiają się obumarłą materią organiczną...

Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego

Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego

Krytycznym momentem dla rozwoju alergii jest pierwsze 1000 dni życia, kiedy to różne sygnały endo- i egzogenne mają wpływ na prawidłowy rozwój płodu oraz na fenotypową ekspresję alergii. W tym okresie dziecko najintensywniej się rozwija i jednocześnie dochodzi do programowania metabolizmu, który będzie warunkował prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez całe życie...

Co nowego w alergii na jady owadów błonkoskrzydłych?

Co nowego w alergii na jady owadów błonkoskrzydłych?

Nadwrażliwość na jady owadów może mieć podłoże immunologiczne i nieimmunologiczne. Reakcje IgE-zależne to te, którym może zapobiec alergolog. Pozostałe typy odczynów leczy się objawowo...

Alergiczny nieżyt nosa z punktu widzenia laryngologa

Alergiczny nieżyt nosa z punktu widzenia laryngologa

Zapalenie błony śluzowej nosa, nazywane zazwyczaj nieżytem nosa, jest najczęstszą przyczyną wizyt chorych w gabinetach lekarskich wszystkich krajów świata o klimacie umiarkowanym, a wysoki poziom zachorowalności utrzymuje się od lat. Istotnie wpływa na jakość życia chorych, ich aktywność prywatną i zawodową oraz generuje wysokie koszty...

Alergia na białko mleka krowiego

Alergia na białko mleka krowiego

Alergia na pokarm występuje przede wszystkim w pierwszych latach życia. W populacji dzieci najczęstszym alergenem są białka mleka krowiego oraz jajo kurze. Alergia na mleko krowie dotyczy od 1,9 do 3,2% dzieci oraz 0,3% dorosłych...

Czy możemy skutecznie leczyć świąd?

Czy możemy skutecznie leczyć świąd?

Świąd, czyli nieprzyjemne uczucie wyzwalające potrzebę drapania lub pocierania, jest zjawiskiem dotykającym na którymś etapie życia ogół populacji, przy czym częstość jego występowania rośnie wraz z wiekiem. W stanach nagłych (np. anafilaksja) świąd ma charakter objawu ostrzegawczego, wchodzącego w skład mechanizmów obronnych organizmu; w postaci przewlekłej (tj. gdy utrzymuje się powyżej 6 tygodni) stanowi jednak znaczne utrudnienie w codziennym życiu poprzez zaburzenie nocnego odpoczynku, zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi, ograniczenie wydajności w szkole/pracy i wtórne obniżenie nastroju...

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u dzieci – czy to tylko alergia?

Nieżyty nosa u najmłodszych dzieci (poniżej 5. r.ż.) sprawiają wiele kłopotów pacjentom, ich rodzicom, lekarzom rodzinnym i pediatrom. Najczęściej w praktyce lekarskiej spotykamy się z ostrymi nieżytami nosa i zatok o etiologii wirusowej. Rozpoznanie w większości przypadków nie budzi wątpliwości, choroba trwa 7–14 dni i mija w wyniku leczenia objawowego...

Pyłkowica - leczenie skojarzone lekami antyhistaminowymi i antyleukotrienowymi

Pyłkowica - leczenie skojarzone lekami antyhistaminowymi i antyleukotrienowymi

Pyłkowica to reakcja organizmu na pyłki roślin objawiająca się zazwyczaj nieżytem nosa i zapaleniem spojówek; rzadko w przebiegu pyłkowicy występują objawy skórne i ogólnoustrojowe. Pyłkowica to niezmiernie częste schorzenie, dotyczące około 25% populacji polskiej, a w niektórych grupach wiekowych przekracza nawet 50%. I choć często bagatelizowana, jako choroba niezagrażająca życiu, to wiąże się ze znacznym obniżeniem jakości życia oraz spadkiem produktywności chorych nawet o 10% w okresie sezonu pylenia.

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Alergia pokarmowa - narastający problem w praktyce lekarskiej

Należy jednak pamiętać, że - według ostatnich zaleceń Światowej Organizacji Alergii (World Allergy Ogranization, WAO) z 2003 roku (2) - określenie „alergia pokarmowa”, powinno być stosowane jedynie do scharakteryzowania objawów wywołanych reakcjami IgE-zależnymi. Niepożądane reakcje na pokarmy mogą mieć inne mechanizmy: immunologiczne lub nieimmunologiczne. Reakcje nieimmunologiczne to reakcje toksyczne, pseudoalergie, których przyczyną są związki chemiczne czynne biologicznie lub farmakologiczne, takie jak: histamina, serotonina, tyramina i glutaminian sodu.

Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - kogo odczulać?

Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych - kogo odczulać?

Artykuł ten jest adresowany przede wszystkim do lekarzy rodzinnych. Rosnąca w społeczeństwie świadomość ryzyka groźnych dla życia reakcji po użądleniach owadów wymaga, aby lekarze POZ poszerzyli swoją wiedzę na ten temat.

Alergia a nietolerancja pokarmowa

Alergia a nietolerancja pokarmowa

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej reakcje niepożądane po spożyciu pokarmu klasyfikuje się na podstawie ich patogenezy. Reakcje toksyczne pojawiają się zwykle po spożyciu substancji chemicznych (np. detergenty, środki owadobójcze) lub substancji naturalnych (np. toksyny bakteryjne, trucizny naturalne), które mogą być dodane lub wytworzone w pokarmie. Reakcje te zależą od dawki, a nie od indywidualnej wrażliwości pacjenta, w związku z tym są przewidywalne. Reakcje nietoksyczne zwykle nie zależą od ilości spożytego pokarmu, a jedynie od indywidualnej wrażliwości i można je podzielić na: alergie pokarmowe, zależne od reakcji immunologicznych (IgE- zależnych lub IgE- niezależnych) i nietolerancje pokarmowe, niezależne od reakcji immunologicznych.

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej

Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwkaszlowych w praktyce klinicznej

Kaszel jest odruchem obronnym dróg oddechowych, który zapobiega aspiracji niebezpiecznych dla dróg oddechowych substancji i ciał obcych. Odruch kaszlowy wiąże się z szybkim wyrzuceniem powietrza z dróg oddechowych, co umożliwia ich oczyszczenie z płynów, śluzu oraz ciał obcych. Odruch kaszlowy jest pożądany w przypadku aspiracji ciał obcych czy też pokarmu do dróg oddechowych, a także w schorzeniach przebiegających z zaburzeniami ruchomości rzęsek nabłonka dróg oddechowych.

Astma z nadwrażliwością na aspirynę

Astma z nadwrażliwością na aspirynę

Astma aspirynowa (aspirin-induced asthma, AIA) to szczególny typ astmy, w którym stwierdza się nadwrażliwość na aspirynę oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Częstość AIA wynosi od 4,3% do 11%.

Alergia na leki

Alergia na leki

Dzięki ogromnemu postępowi farmakoterapii dysponujemy tysiącami leków przepisywanych przez lekarzy i kupowanych bez recepty. Powszechność reklamy, zwłaszcza telewizyjnej, powoduje ogromny wzrost zużycia leków.

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Nadwrażliwość na aspirynę na tle reakcji nietolerancji leków

Do reakcji ubocznych lub niepożądanych po lekach zaliczamy wszelkie niepożądane i nieoczekiwane efekty pojawiające się po podaniu leku w celu terapeutycznym, diagnostycznym lub profilaktycznym. Metaanaliza dostępnych danych z 39 badań przeprowadzonych w USA w latach 1966-1996 wykazała, że częstość poważnych reakcji niepożądanych po lekach u pacjentów hospitalizowanych wynosi 6,7% i wzrasta do 15,1%, jeśli weźmiemy pod uwagę również reakcje nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia dla życia chorego.

Alergia na leki. Trudny problem dla lekarzy, niebezpieczeństwo dla chorych

Alergia na leki. Trudny problem dla lekarzy, niebezpieczeństwo dla chorych

comment 1

Reakcje alergiczne na leki to nieprzewidywalne, niepożądane reakcje polekowe występujące u predysponowanych osób, w których patogenezie zaangażowany jest układ immunologiczny (immunologicznie mediowane reakcje nadwrażliwości na lek). Są one wywoływane przez antybiotyki, sulfonamidy, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwdrgawkowe, enzymy, hormony, szczepionki.

Alergeny